Fakta  

GDPR: 

Henkilötietojen siirrot

Henkilötietojen siirron kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille on perustuttava selkeisiin laillisiin edellytyksiin. Tämä luku esittelee siirtoihin liittyviä asioita.

Siirtoperiaatteet

Mikäli henkilötietoja on tarkoitus käsitellä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle siirtämisen jälkeen, niitä voidaan siirtää vain tämän luvun periaatteita noudattamalla, jotta tällä asetuksella taattua luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta.

Tietosuojan riittävyys

Henkilötietoja voidaan siirtää ilman erillistä lupaa kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, jos komissio on erikseen päättänyt, että kyseinen vastaanottaja varmistaa riittävän tietosuojan tason.

Asianmukaiset suojatoimet

Tämä artikla esittelee suojatoimia, joita on oltava tehtynä, jotta henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, mikäli vastaanottajan tietosuojaa ei ole erityisesti komissiossa todettu riittäväksi.

Yritystä koskevat säännöt

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille vaatii asianmukaisia suojatoimia, joista yksi oleellisimmista on yritystä koskevat sitovat säännöt. Nämä säännöt on hyväksytettävä valvontaviranomaisella ja niissä on määritettävä vähintään tässä artiklassa listatut asiat.

Ei-sallitut siirrot ja luovutukset

Henkilötietojen siirtämistä vaativan kolmannen maan tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksen on perustuttava tämän maan ja unionin väliseen voimassa olevaan kansainväliseen sopimukseen, jotta se voisi olla täytäntöönpanokelpoinen.

Erityistilanteet

Jos aiemmin tässä luvussa esitellyt tilanteet eivät ole kyseessä, henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle voidaan suorittaa ainoastaan tämän artiklan esittelemillä edellytyksillä.

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio ja eri jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä henkilötietojen suojaamiseksi mm. kehittämällä kansainvälisiä yhteistyökeinoja tukemaan lainsäädännön toteutumista sekä tarjoamalla keskinäistä apua asetuksen valvonnaksi.