Fakta  

GDPR: 

Loppusäännökset

GDPR-asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 25 päivästä toukokuuta 2018. Tässä luvussa esitellään vielä suhteet muutamiin tärkeimpiin muihin direktiiveihin.

Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

Aiempi direktiivi "yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta" kumoutuu 25.5.2018, samana päivänä kun siirtymäaika GDPR-asetuksen soveltamiseen päättyy.

Suhde direktiiviin 2002/58/EY

"Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla" säätävä direktiivi jää voimaan eikä GDPR tuo lisävelvoitteita käsittelyn osalta, joissa on noudatettava tässä direktiivissä säädettyjä erityisiä velvoitteita.

Suhde aiempiin sopimuksiin

Kansainväliset sopimukset, joissa edellytetään henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille, ovat edelleen voimassa, kunnes ne muutetaan, korvataan tai kumotaan.

Komission kertomukset

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille joka neljäs vuosi kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta.

Muiden tietosuojasäädösten tarkastelu

Komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia unionin muiden henkilötietojen suojaa koskevien säädösten muuttamiseksi, jotta varmistetaan yhtenäinen luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä.

Voimaantulo ja soveltaminen

GDPR-asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 25 päivästä toukokuuta 2018.