Fakta  

GDPR: 

Vastuu ja seuraamukset

Valvontaviranomaisilla on mahdollisuus mm. antaa huomautuksia tai määrätä hallinnollisia sakkoja, kun asetusta ei noudateta. Sakkojen suuruus on enintään 20 000 000 euroa, tai neljä prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus alueensa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröidyn mielestä häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta.

Oikeussuoja viranomaista vastaan

Tarkennuksia oikeuksista tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin viranomaista vastaan eri tilanteissa.

Oikeussuoja rekisterinpitäjää vastaan

Tarkennuksia oikeuksista tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan eri tilanteissa.

Rekisteröityjen edustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus valtuuttaa asianmukaisesti perustettu, voittoa tavoittelematon järjestö tai yhdistys, tekemään valitus puolestaan ja käyttämään puolestaan 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia.

Menettelyn keskeyttäminen

Jos rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintoihin liittyvää samaa asiaa koskevia kanteita on muidenkin jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, ensin nostettu kanne jatkuu ja muut voivat keskeyttää menettelynsä.

Vastuu ja korvaukset

Jos henkilölle aiheutuu tämän asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada korvaus. Ensisijaisesti vastuussa ovat kaikki rekisterinpitäjät, jotka ovat osallistuneet tietojenkäsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa vain, jos se ei ole noudattanut tämän asetuksen velvoitteita henkilötietojen käsittelijälle tai rekisterinpitäjän ohjeita.

Sakkojen yleiset edellytykset

Valvontaviranomaisilla on huomautusten ja muiden valtuuksien lisäksi mahdollisuus määrätä kussakin tapauksessa hallinnollisia sakkoja. Sakkojen määräytymisessä huomioidaan tämän artiklan näkökulmat ja niiden suuruus on enintään 20 000 000 euroa, tai neljä prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tehokkaat säännöt asetuksen rikkomisesta etenkin niille osille, joihin ei artiklan 83 nojalla sovelleta hallinnollisia sakkoja.