Fakta  

GDPR: 

Valvontaviranomaiset

Riippumattomat valvontaviranomaiset pyrkivät varmistamaan asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen koko unionissa. Tässä esittelyä valvontaviranomaisten nimeämisestä, tehtävistä ja toiminnasta.

Valvontaviranomainen

Tätä asetusta valvovasta viranomaisesta käytetään nimitystä valvontaviranomainen. Valvontaviranomaiset pyrkivät vaikuttamaan asetuksen yhdenmukaiseen soveltamiseen koko unionissa. Kukin jäsenvaltio on vastuussa siitä, että yksi tai useampi viranomainen nimetään tähän tehtävään.

Riippumattomuus

Valvontaviranomaisen työhön ei saa vaikuttaa ulkopuolelta ja heille on taattava tarpeelliset resurssit, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä ja käyttää valtuuksiaan tämän asetuksen mukaisesti.

Jäseniä koskevat edellytykset

Tarkempia edellytyksiä valvontaviranomaisen nimittämiselle, erottamiselle pätevyydelle sekä toimintakaudelle.

Perustamista koskevat säännöt

Jäsenvaltion lainsäädännössä on säädettävä valvontaviranomaisen perustamisesta, mm. kelpoisuusehdoista, nimitysmenettelyistä sekä toimikausien kestosta.

Toimivalta

Valvontaviranomaisella on valtuudet tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitoon oman jäsenvaltionsa alueella.

Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan valvontaviranomaisella on toimivalta toimia johtavana valvontaviranomaisena sekä ainoana yhteystahona kyseisen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toteuttaman rajatylittävän käsittelyn osalta.

Tehtävät

Jokaisen valvontaviranomaisen on alueellaan hoidettava vähintään tämän artiklan mukaiset tehtävät, eikä tehtävien hoitamisesta saa aiheutua kustannuksia rekisteröidyille tai tietosuojavastaaville.

Valtuudet

Tarkennuksia valvontaviranomaisen valtuuksista erilaisissa tutkinta-, toimivalta-, hyväksymis- ja neuvontatarpeissa. Jäsenvaltiokohtaisesti valvontaviranomaisen valtuuksia voidaan laajentaa.

Toimintakertomukset

Valvontaviranomaisen on laadittava vuosittain toimintakertomus, johon sisältyvät tämän artiklan määrittelemät asiat.