1.   Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission on edistettävä sellaisten käytännesääntöjen laatimista, joiden avulla tuetaan tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon käsittelyn eri sektorien erityispiirteet ja mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet.

2.   Yhdistykset ja muut elimet, jotka edustavat rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä, voivat tämän asetuksen säännösten soveltamisen täsmentämiseksi laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai laajentaa niitä muun muassa seuraavien osalta:

 • a) käsittelyn asianmukaisuus ja läpinäkyvyys;
 • b) rekisterinpitäjän oikeutetut edut tietyissä yhteyksissä;
 • c) henkilötietojen kerääminen;
 • d) henkilötietojen pseudonymisointi;
 • e) yleisölle ja rekisteröidyille tarkoitettu tiedotus;
 • f) rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen;
 • g) lapsille tarkoitettu tiedotus ja lasten suojelu sekä keinot lapsen vanhempainvastuunkantajan suostumuksen saamiseksi;
 • h) tämän asetuksen 24 ja 25 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet ja menettelyt sekä 32 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;
 • i) henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja rekisteröidylle;
 • j) henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille; tai
 • k) tuomioistuinten ulkopuoliset ja muut riidanratkaisumenettelyt käsittelyä koskevien kiistojen ratkaisemiseksi rekisterinpitäjien ja rekisteröityjen välillä, 77 ja 79 artiklaan perustuvia rekisteröityjen oikeuksia rajoittamatta.

3.   Käytännesääntöjä, joita sovelletaan rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen käsittelijöihin, joihin sovelletaan tätä asetusta, ja jotka on hyväksytty tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka ovat tämän artiklan 9 kohdan mukaisesti yleisesti päteviä, voivat noudattaa myös rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät, joihin tätä asetusta ei sovelleta 3 artiklan nojalla, voidakseen tarjota asianmukaiset suojatoimet 46 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti siirrettäessä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Tällaisten rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden on joko sopimusperusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi myös rekisteröityjen oikeuksiin.

4.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin käytännesääntöihin on sisällytettävä mekanismit, joiden avulla 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elin voi velvoitteen mukaisesti valvoa, että käytännesääntöjä soveltavat rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät noudattavat niitä, 55 tai 56 artiklan nojalla toimivaltaisten valvontaviranomaisten tehtäviä ja valtuuksia rajoittamatta.

5.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistysten ja muiden elinten, jotka aikovat laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai laajentaa voimassa olevia käytännesääntöjä, on toimitettava käytännesääntöjen luonnos, muutos tai laajennus valvontaviranomaiselle, joka on 55 artiklan nojalla toimivaltainen. Valvontaviranomainen antaa lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen luonnos tai muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen, ja hyväksyy tämän käytännesääntöjen luonnoksen, muutoksen tai laajennuksen, jos se katsoo sen tarjoavan riittävät asianmukaiset takeet.

6.   Jos 5 kohdan mukaisesti vahvistetaan, että käytännesääntöjen luonnos, muutos tai laajennus on tämän asetuksen mukainen ja jos kyseiset käytännesäännöt eivät liity käsittelytoimiin useissa eri jäsenvaltioissa, valvontaviranomainen rekisteröi ja julkaisee käytännesäännöt.

7.   Jos käytännesääntöjen luonnos liittyy käsittelytoimiin useissa eri jäsenvaltioissa, 55 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen toimittaa sen ennen käytännesääntöjen, muutoksen tai laajennuksen hyväksymistä 63 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tietosuojaneuvostolle, joka antaa lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen luonnos, muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen tai, tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tarjoaako se asianmukaiset suojatoimet.

8.   Jos 7 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa vahvistetaan, että käytännesääntöjen luonnos, muutos tai laajennus on tämän asetuksen mukainen, tai 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tarjoaa asianmukaiset suojatoimet, tietosuojaneuvosto toimittaa lausuntonsa komissiolle.

9.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, että sille tämän artiklan 8 kohdan nojalla esitetyt hyväksytyt käytännesäännöt, muutokset tai laajennukset ovat yleisesti päteviä unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

10.   Komissio huolehtii niiden hyväksyttyjen käytännesääntöjen asianmukaisesta julkaisemisesta, jotka se on todennut yleisesti päteviksi 9 kohdan mukaisesti.

11.   Tietosuojaneuvosto kokoaa kaikki hyväksytyt käytännesäännöt, muutokset ja laajennukset ja asettaa ne julkisesti saataville asianmukaisilla tavoilla.